Integritetspolicy

Ansvarig för hantering av dina personuppgifter
High End Media Group AB, org.nr. 559065-9529 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

High End Media Group AB (nedanför HEMG) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är HEMGs målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som besökare att bland annat förstå vilken slags information HEMG samlar in och hur denna används.

Vilka personuppgifter behandlar vi
Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig bland annat i samband med kontakt via vårt kontakformulär eller i samband med kontakt via e-post eller telefon. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, e-postadress och telefonnummer.

Personuppgifter från tredje part
Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss, genereras det uppgifter om dig när du använder våra tjänster. Detta görs med hjälp av cookies, om du vill veta mer om cookies och varför vi använder dem, kan du läsa det här.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
För att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och för vilka syften vi gör detta.

Hantera kundkontakt och leverans
Ändamål: För att kunna hantera kundkontakt och leverans av tjänster.
Personuppgifter som vi behandlar:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

Laglig grund: Fullgörande av avtal för din beställda tjänst och dess leverans.
Lagringstid: se nedan.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
HEMG behandlar personuppgifter om dig för olika ändamål hur lång lagringstiden är beror på respektive ändamål. För ändamål där den lagliga grunden avser rättslig förpliktelse (som följer av lag) kommer dina personuppgifter sparas under så lång tid som lagen kräver (t.ex. bokföringslagen). På samma sätt sparas dina personuppgifter så länge HEMG har skyldighet att fullgöra avtal (t.ex. leverans av tjänster till dig). Personuppgifter som behandlas under dessa lagliga grunder kommer HEMG inte kunna radera, även om du begär det.

För personuppgifter där den lagliga grunden utgör HEMGs berättigade intresse, varierar lagringstiden och uppgår som längst till 10 år. Berättigat intresse för så lång tid gäller enbart för behandlingar som syftar till att ge så god service till dig som möjligt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter
HEMG vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Dina rättigheter
Rätt att få tillgång till din data (s.k. registerutdrag)
Du kan när som helst, kostnadsfritt en gång per år, begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt ändamålet med behandlingen. Begäran skall vara skriftlig och skickas in till vårt kontor, se nedan uppgifter. Vår ambition är att du skall få svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att när som helst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. Ta bara kontakt med oss enligt nedan

Rätten att bli raderad (rätten att bli glömd)
Om du inte lägre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla eller om vi t.ex. har pågående leverans som ännu inte är fullgjord eller slutbetald. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett oss.

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

  • Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig
  • Behandlingen är olaglig
  • Vi behöver inte längre uppgifterna för vårt ändamål och enligt vårt regelverk skall vi radera din information men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk
  • Rätt att invända
  • Du har rätt att invända mot behandling som vi gör om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rättigheter vid profilering
Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig.

Detta gäller dock inte:

  • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig
  • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
  • om du har samtyckt till behandling

Hur du kontaktar oss
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontaktar du info@highendmedia.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Datainspektionens e-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Datainspektionens telefonnummer: 08-657-6100

Fastställelse och ändring av integritetspolicyn
Integritetspolicyn fastställdes av High End Media Group AB den 2018-05-25, uppdaterad 2018-09-07.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på https://highendmedia.se/.